MODELLUCHTVAARTCLUB DE CONDORS v.z.w.

INTERN REGLEMENT

  

Introductie

Het doel van het intern reglement is het verder aanvullen van de statuten, het vastleggen van regels, richtlijnen en afspraken binnen de vereniging teneinde een goede werking van de vereniging te waarborgen.

 

Lidmaatschap  en lidgeld

Een jaar lidmaatschap begint op 15 januari en eindigt op 14 januari van het volgende jaar.  Het lidgeld moet uiterlijk op 15 januari van het nieuwe lidmaatschapsjaar betaald zijn. De niet-betalende leden worden als ontslagnemend beschouwd.  Bij heraansluiting zullen zij beschouwd worden als nieuwe leden en de toetredingsprocedure opnieuw moeten doorlopen. Nieuwe leden betalen een eenmalige toetredingsvergoeding van €22.00

Nieuwe leden moeten, naargelang de aanvangsdatum van hun proefperiode, volgende bijdragen betalen t.o.v. het voor dat jaar vastgelegde lidgeld:

  • Tussen 1 januari tot 31 augustus :         100% lidgeld
  • Tussen 31 augustus tot 31 oktober :       75% lidgeld
  • Tussen 1 november tot 31 december :   40% lidgeld

Junioren (-18 jaar) betalen 50% van het vastgestelde lidgeld, afgerond naar de volgende euro. 

Vanaf de betaling van het lidgeld heeft men toegang tot het ledengedeelte van de website en is men actief lid van de club.

Door de betaling van het lidgeld verklaart men zich akkoord met de naleving van de statuten, het intern reglement en alle verdere gecommuniceerde richtlijnen van het bestuur. Deze zijn steeds terug te vinden op de website.

Junior leden dienen een schriftelijke toestemming van de ouders of voogd af te leveren. Bovendien moeten leden jonger dan 16 jaar steeds vergezeld zijn door een ouder, voogd of volwassen clublid.


Verzekering

Na het betalen van het lidgeld is elk lid via de modelluchtsportfederatie verzekerd voor ongevallen en eventuele schade ten aanzien van derden bij het beoefenen van  activiteiten met modelluchtvaartuigen op het clubterrein en dit binnen de door het D.G.L.V. vastgestelde limieten en het intern reglement.


Lidmaatschapskaart

Een persoonlijke lidmaatschapskaart is digitaal beschikbaar van zodra de lidmaatschapsbijdrage voor het desbetreffende lidmaatschapsjaar betaald is.

Een volledige ledenlijst is ter beschikking in het clublokaal.


Materiaal en infrastructuur eigendom van de club

Materiaal en infrastructuur moet met de hoogst nodige zorg behandeld en gebruikt worden.
Alle gebruikte materialen moeten op de voorziene plaatsen worden teruggezet.  Alle schade aan de eigendommen van de vzw als gevolg van foutief gebruik of opzettelijke schade moet vergoed worden door de gebruiker. 

 

Clubhuis

In het clubhuis geldt een totaal rookverbod. Het herstellen of samenstellen van toestellen, motoren of ander materiaal is beperkt toegelaten. 
Het clubhuis dient steeds netjes achtergelaten te worden.  De laatst aanwezige persoon in het bezit van een sleutel is steeds verantwoordelijk voor het afsluiten van het clubhuis en het afzetten van de stroomgroep. De aanwezige leden zien er ook op toe dat deze laatste niet onnodig blijft draaien of wordt opgestart.

De deuren en poorten dienen bij het verlaten van het terrein steeds afgesloten worden!

 

Huisdieren

Omwille van de veiligheid zijn loslopende huisdieren ongeacht hun grootte niet toegelaten op het terrein. Aangelijnde huisdieren zijn enkel toegelaten in de bezoekerszone voor de omheining. 

 

Drankgebruik         

Voor en tijdens het modelvliegen is het gebruik van alcoholhoudende dranken voor piloten verboden. Drankgebruik is enkel toegelaten in de publieke zone. Drankgebruik, flesjes en alle drankverpakkingen zijn verboden op de piste, taxibaan en pilotenvak.


Milieu en veiligheidsnormen

Elk lid moet voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving inzake modelluchtvaartsport

Er mag dagelijks gevlogen worden van 10u* tot 19u**

(*09u voor elektrisch aangedreven toestellen)        (** of sunset)


Geluidsnormen

Max 86 dBa en/of gemeten volgens de van kracht zijnde regelgeving. Te allen tijde kan een geluidmeting worden opgelegd bij een te hoog geluidsniveau. Dit geldt zowel voor elektrische als met verbrandingsmotor uitgeruste toestellen.


Luchtwaardigheid toestel

Elk modelvliegtuig of helicopter moet voldoen aan de minimum technische voorwaarden, de eigenaar is hiervoor volledig verantwoordelijk.

Elk modelvliegtuig of helicopter kan aan een inspectie onderworpen worden en in geval van twijfel kan er verbod tot vliegen worden opgelegd door een instructeur, examinator of bestuurslid.


Toestellen aangedreven door een turbinemotor

Om met een door turbinemotor aangedreven toestel te vliegen dient men minimum drie jaar ononderbroken actief lid te zijn van De Condors en toelating te krijgen van het bestuursorgaan.

Alle specifieke veiligheidsmaatregelen m.b.t. het vliegen met een turbinemotor dienen in acht te worden genomen.

Proef nieuwe leden:

Nieuwe leden dienen een vliegproef uit te voeren bij een bestuurslid of examinator alvorens solovluchten uit te voeren. Een vliegproef is gelijk aan deze voor het behalen van een A-brevet in de desbetreffende categorie.

 

Zendinstallatie

Ieder lid maakt verplicht gebruik van een door het BIPT toegelaten zender op 2.4 GHz of 5.8 GHz en dit met een maximaal zendvermogen van 100mW op 2.4 GHz en 25mW op 5.8 GHz.  Zenders die op 35, 40 of 72 MHz werken zijn toegelaten op de door het BIPT toegelaten frequenties en een maximaal zendvermogen van 100 mW.  Alvorens een dergelijke zender in gebruik te nemen, dient de gebruiker steeds zijn frequentie af te stemmen met eventuele andere gebruikers.


Exploitatie- en lidnummer

Elk modelluchtvaartuig moet voorzien zijn van het exploitatienummer BELp4n3hs2gan2ae en het persoonlijke lidlimmer dat is verkregen via de Vereniging voor Modelluchtvaartsport, zijnde OO-Vxxxxx*

(*Eerste letter van het desbetreffende lid zijn achternaam, gevolgd door vier cijfers)

 

Opstijg- en landingspiste

De opstijg-en landingspiste kan in noord-oostelijke of zuid-westelijke richting gebruikt worden. De aanwezige leden bepalen welke optijg-en landingsrichting het meest ideale is op het moment van de vliegactiviteiten.

 

Pilotenvakken (pilotenbox)

De opstijg-en landingspiste is voorzien van twee pilotenvakken. Afhankelijk van de windrichting zal één van deze vakken in gebruik worden genomen. Aan diezelfde zijde zal er een mobiele windzak worden geplaatst. Alle piloten dienen zich tijdens het vliegen in het desbetrefende pilotenvak te begeven.

Iedere piloot dient vliegmaneuvres zoals opstijgen, low pass (links of rechts), touch and go, zweversleep, droppen sleepkoord en landing vooraf duidelijk aan te kondigen.

Een landing zal steeds op een veilige afstand en nooit in de richting van de in gebruik genomen pilotenbox gebeuren.


Voorrangsregels

Zweefvliegtuigen en toestellen waarvan de motor is uitgevallen, hebben steeds voorrang om veilig te kunnen landen op de landingspiste.

Noodlanding of controleverlies dient onmiddellijk gemeld te worden.

Na onderlinge afspraak is het toegelaten om simultaan een landing uit te voeren.

Na het uitvoeren van een landing dient de piste zo snel mogelijk te worden vrijgemaakt.

Het betreden van de landingspiste dient steeds aangekondigd te worden.


Vliegzone

Piloten dienen hun toestel binnen de cilindervormige vliegzone te houden (geozone). Deze heeft een radius van 400 meter vanaf het ARP en een hoogte van 120 meter.

De maximum toegelaten vlieghoogte kan afwijken indien hiervoor een toelating is verkregen van het D.G.L.V.


Categorien modelluchtvaartuigen

Modelluchtvaartuigen zijn onderverdeeld in drie categoriën, bekijk deze categoriën hier.


Brevetten

Alle piloten dienen vanaf 1 januari 2024 geslaagd te zijn voor het theoretisch examen via hun persoonlijke account bij V.M.L. en dienen minstens in het bezit te zijn van een A-brevet voor de categorie waarin ze willen vliegen alvorens solovluchten te mogen uitvoeren. Leden die niet beschikken over een A-brevet dienen bijgestaan te worden door een gebreveteerd piloot of instructeur.

 

Soorten brevetten

Bekijk de verschillende soorten brevetten hier.

  

 Instructeur modelvliegen

Enkel een instructeur heeft de bevoegdheid om leerling-piloten op te leiden. Instructeurs worden benoemd door het bestuursorgaan. Benoemingen en herzieningen tot instructeur kunnen op elk moment gebeuren door het bestuursorgaan.


Examinator modelvliegen

Enkel een examinator heeft de bevoegdheid om leerling-piloten te examineren voor het behalen van een brevet.
Examinators worden benoemd door het bestuursorgaan.
Benoemingen en herzieningen tot examinator kunnen op elk moment gebeuren door het bestuursorgaan.

 

Vrijwaring omliggende eigendommen

Het is verboden de velden van nabije eigenaars te betreden.  Clubleden hebben slechts toegang om met de nodige zorg voor de gewassen een afgeweken toestel

terug te halen.  Als het model beschadigd is en er ontbreken delen, zoekt met alle delen terug voordat de vindplaats verlaten wordt, dit om de eventuele brokstukken te verwijderen. Er mag geen enkel onderdeel van het model achterblijven, hoe klein ook, in de voedergewassen van de aanpalende velden. Eventueel aangebrachte schade moet onmiddellijk aan het bestuur gemeld worden.

 

Wedstrijden en evenementen

Tijdens wedstrijden en evenementen voor een bepaalde categorie van modelluchtvaartactiviteiten, kan er niet met andere toestellen uit andere categoriën gevlogen worden.

Het bestuur kan wijzigingen toestaan na afspraken, bv tijdens pauzes of dergelijke.

Op het terrein kunnen alleen maar activiteiten plaatsvinden die door de club georganiseerd worden of door toestemming verkregen van het bestuursorgaan.

 

Gebruik van een lier of loopkabel

De  gebruiker(s) van de lier of loopkabel zullen eerst afspreken met de andere actieve piloten alvorens de kabel te plaatsen en in gebruik te nemen.

 

Gebruik van een startwagen

De  gebruiker(s) van een startwagen dienen voor het opstijgen met een startwagen af te spreken met een ander persoon die de startwagen na het opstijgen zal verwijderen van de piste.

 

Broedseizoen:

Tijdens de periode van 1 april t.e.m. 15 juni gelden volgende beperkingen:

  • Maximum 6 modellen mogen tegelijkertijd vliegen waarvan er maximum

twee mogen uitgerust zijn met een verbrandingsmotor.

 

Gastvliegen

Elk lid mag 2 x per lidmaatschapsjaar een modelbouwpiloot uitnodigen om te vliegen op het clubterrein. De aanvraag hiervoor dient voor aanvang van de vliegactiviteiten te  gebeuren via het formulier ‘’aanvraag gastvlieger’’ dat beschikbaar is op het ledenportaal van de website www.decondors.be

Gastvliegers dienen in het bezit te zijn van een brevet-A in de categorie waarin ze wensen te vliegen.

 

Bezoekers

Bezoekers mogen zich niet achter de omheining van het terrein begeven.

Bordjes ter hoogte van de verschillende doorgangen geven aan tot waar bezoekers zich mogen begeven.

Leden hebben de bevoegdheid om hier toezicht op te houden.

Grasmaaien en andere landbouwwerkzaamheden

Om veiligheidsredenen zal er niet gevlogen worden tijdens het grasmaaien of andere landbouwactiviteit op de piste of aanliggend terein.


Verantwoordelijkheid en begrenzing

De club, instructeurs en examinatoren en/of het clubbestuur zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of vernieling van materiaal of lichamelijk letsel.

Schade berokkend aan derden, moet binnen de 24 uur aan het bestuur worden gemeld.  Met de betrokkene moet zo snel mogelijk contact opgenomen worden.

De Condors v.z.w. noch enig lid van het bestuur, inbegrepen de instructeurs en examinatoren kunnen op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor

eventuele schade aan derden, welke zou veroorzaakt zijn door een lid of bezoekers van het terrein of clublokaal.

Handelsactiviteiten

De club zal te allen tijde vermijden om directe verbintenissen, onder welke vorm dan ook, aan te gaan met handelszaken in modelbouwartikelen, dit met als enig doel alle clubactiviteiten te vrijwaren van ongunstige invloeden welke hierdoor zouden kunnen ontstaan.
 

Goede onderlinge verstandhouding

Bij alle clubactiviteiten moeten de leden en de personen die hen vergezellen zich gedragen naar de geldende morele en sociale normen.  Elk clublid heeft, zoals elke bestuurder,
de plicht om een clublid of genodigde die een overtreding maakt tegen de vigerende reglementen, tot de orde te roepen. Dit gebeurt om de veiligheid, goede onderlinge verstandhouding  en de goede werking van de club te vrijwaren.

Binnen onze club gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. We helpen elkaar waar mogelijk, zijn solidair met elkaar, respecteren de gemaakte afspraken en

reglementen. 

Overtredingen

Het bestuursorgaan kan met eenvoudige meerderheid een lid tijdelijk schorsen indien deze zich niet houdt aan de geldende wetgeving, reglementering en afspraken binnen de club of wanneer hij de beslissingen van het bestuursorgaan of haar leden niet aanvaardt.
In geval van hoogdringendheid is de voorzitter bevoegd om onmiddellijke schorsing van een lid uit te spreken en kan hem/haar de toegang tot het terrein en het clubhuis ontzeggen. De beslissing van de voorzitter dient voorgelegd te worden op de eerstvolgende bestuursvergadering. Deze kan dan bevestigd worden, verlengd of ongedaan worden gemaakt bij eenvoudige meerderheid.


Slotbepalingen

Alle artikels van dit “interne reglement” kunnen gewijzigd, verbeterd, aangevuld of geschrapt worden door beslissing van het bestuursorgaan.  Bij elke wijziging zullen alle leden op de hoogte worden gebracht.

Dit herziene reglement werd opgesteld door het voltallig aanwezige bestuur op 1 december 2023. Het zal via e-mail worden meegedeeld aan alle leden.

Het intern reglement zal ter inzage staan op het ledenportaal via de website: www.decondors.be en in het clublokaal.