Statuten

Nummer van de vereniging: 213373 Nr BTW of ondernemingsnr.: 413025109 

Staatsblad nummer : 413.025.109

Modelluchtvaartclub « De Condors », v.z.w.
Statuten

Titel I. – Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1. De vereniging draagt als naam “Modelluchtvaartclub «De Condors», v.z.w. 
 

Artikel 2. De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Van Pulstraat 52, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen 
 

Artikel 3.

 • 1. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het beoefenen, het ontwikkelen van de modelluchtvaart en het opwekken van interesse voor de luchtvaart in het algemeen.
 • 2. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle roerende of onroerende goederen verwerven of bezitten in eigendom of anderszins, en deze goederen gebruiken, beheren of ten dienste stellen.
 • 3. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel. 

Artikel 4. De vereniging, oorspronkelijk opgericht op acht december 1972, is van onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

De oorspronkelijke stichters waren: 
Bourlet, Raphaël, Kerkedreef 8, Brasschaat; 
Engelen, Joseph, Rodekruislaan 6, Berchem; 
Janssens, Lode, Oude steenweg 102, Antwerpen; 
Casteren, Leo, Hallebaan 45, Zandhoven; 
Vander Linden, André, Ploegsebaan 33, Brasschaat; 
Van Laer, Leopold, Mikhof 9, Brasschaat 
  

Titel II. – leden
 

Artikel 5. Het aantal leden is onbeperkt maar moet ten minste drie bedragen 
 

Artikel 6. De vereniging telt werkende en toegetreden leden.

 • 1. De werkende leden zijn de leden die over de ruimste rechten beschikken binnen de vzw, waaronder stemrecht. De wet verleent hen rechten en plichten.

Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet ten minste het aantal bestuurders plus één bedragen.

 • 2. Toegetreden leden hebben het recht om deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging. 

Artikel 7.

 • 1. Kandidaat toegetreden leden kunnen worden aanvaard door de raad van bestuur nadat ze zich akkoord verklaren met het doel van de vereniging.
 • 2. Als voorwaarde voor het werkend lidmaatschap is vereist dat men minstens drie jaar toegetreden lid is van de vereniging of voorgedragen wordt door het bestuur en men zich inzet voor het doel. Een schriftelijk verzoek dient toe te komen op de maatschappelijke zetel.

leder lid zal zich op straf van rechtmatige uitsluiting iedere daad ontzeggen die schade kan berokkenen aan de eer en de goede faam van zijn persoon, van de vereniging en van de leden.

Een werkend lid dat twee maal na elkaar niet vertegenwoordigd is op de algemene vergadering wordt automatisch toegetreden lid.

 • 3. De leden zijn lidgeld verschuldigd, kunnen vrijwillige inbrengsten doen of bijdragen storten. De leden dienen hun lidgeld te betalen binnen een door de beheerraad vastgestelde termijn en moeten zich schikken naar de statuten en het huishoudelijk reglement van inwendige orde. Het bedrag van de lidgelden zal niet hoger zijn dan 300 €.

Dit bedrag, op voorstel van de beheerraad, zal door de algemene ledenvergadering worden gestemd.

Elke handelsactiviteit binnen de vereniging met persoonlijk winstbejag is verboden. 
 

Artikel 8. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting, het verlies van de hoedanigheid die de opname als lid rechtvaardigde, en overlijden.

Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Titel III. – Algemene vergadering 
 

Artikel 9. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van de vereniging. Ieder werkend lid beschikt over één stem. Een werkend lid mag zich door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag echter over niet meer dan één volmacht beschikken. 
 

Artikel 10. De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de algemene vergadering:

1ste de wijziging van de statuten;

2de de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3de de kwijting van de bestuurders;

4de de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

5de de ontbinding van de vereniging;

6de de uitsluiting van een lid;

7de de benoeming van nieuwe werkende leden. 

Artikel 11.

 • 1. In de loop van de laatste trimester van elk burgerlijk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, van de begrotingen voor het volgend jaar en het benoemen van de nieuwe bestuursleden.
 • 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de werkende leden van de vereniging.
 • 3. Elke oproeping tot een algemene vergadering dient schriftelijk ten minste tien dagen op voorhand te gebeuren. Zij kan alleen geldig gedaan worden onder handtekening van de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur of van drie bestuurders. Alle werkende leden moeten opgeroepen worden. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering alsook de agenda.

Alle werkende leden moeten opgeroepen worden. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering alsook de agenda.

 • 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de secretaris of door het oudste aanwezige bestuurslid.
 • 5. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
 • 6. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldige besluiten nemen met meerderheid van stemmen, mits ten minste één derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten in verband met statutenwijziging, uitsluiting van de leden of vrijwillige ontbinding kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden bepaald bij artikelen 8, 12, 20, en 26 quater van de wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien minstens de helft der aanwezige leden hierom verzoekt, is de stemming geheim.

 • 7. Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris. Binnen de twee maand, op verzoek kan dit worden ingekeken in de maatschappelijke zetel of kan een afschrift worden verkregen. 

Titel IV. – Raad van bestuur 

Artikel 12.

 • 1. De raad van bestuur bestaat uit zes leden benoemd door de algemene vergadering en te allen tijde door deze afzetbaar.
 • 2. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
 • 3. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van deze vereniging.
 • 4. De bestuurders worden verkozen voor een periode van drie jaar.

Dit mandaat is hernieuwbaar. Indien het bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag, of afzetting of niet meer vervullen van de lidmaatschapvoorwaarde wordt door de algemene vergadering in de vervanging van deze bestuurder voorzien voor de rest van de termijn.

Tot zolang in de vervanging van een bestuurder niet is voorzien, oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit.

 • 5. De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder aan. 

Artikel 13.

 • 1. De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen, en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle bestuurshandelingen, met inbegrip van het verwerven en vervreemden van roerende of onroerende goederen. Het hypothekeren, het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn. Het uitvoeren van alle handels- en bankverrichtingen en van het opheffen van hypotheken.

 • 2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
 • 3. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.
 • 4. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad één afgevaardigde lid wiens bevoegdheid hij vaststelt, daartoe heeft aangesteld.
 • 5. De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt. 

Artikel 14.

 • 1. De raad van bestuur vergadert minstens vier maal per jaar.>
 • 2. De oproeping gebeurt minstens mondeling.
 • 3 De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 • 4. Van elke raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris om aan de bestuurders bezorgd te worden, uiterlijk tegen de volgende vergadering. 

Titel V. – Diverse bepalingen 
 

Artikel 15. Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar en ten laatste zes

maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 
 

Artikel 16. Behoudens het geval van gerechtelijke ontbinding, kan tot de vrijwillige ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid, overeenkomstig artikelen 19 en 22 van de wet van 27 juni 1921. 
 

Artikel 17. In geval van ontbinding wordt het overblijvend actief, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel aan te duiden door de algemene vergadering. 
 

Artikel 18. Voor alles wat niet door de statuten is geregeld is de wet van 27 juni 1921 van toepassing.